Bokningsvillkor

//Bokningsvillkor
Bokningsvillkor2017-02-01T08:58:32+00:00

Allmänna villkor för Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfonds lägenheter i Sälen.

Beslutade av styrelsen för Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond och gäller tills vidare. Senaste utgåva återfinns alltid på fondens hemsida.

Vem hyr ut?

Ansvarig uthyrare är personalstiftelsen Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond.

Vem får hyra?

De personer som omfattas av personalstiftelsens stadgar, nämligen:

 • Anställda i Saab AB, Scania CV AB och Orio AB samt respektive koncernbolag (tidigare benämnt Saab-Scania).
 • Pensionärer från dessa företag.

Anställd får inte hyra för annans räkning.

Hur lång tid får jag hyra?

 • Du får hyra veckovis söndag till söndag eller kortare söndag till torsdag respektive torsdag till söndag.
 • Längre hyrestid kan medges av Jubileumsfonden om det inte kolliderar med annan bokning.

Hur sker bokning av lägenhet?

 • Bokningar handhas av Sälens Högfjällshotell, 0280-871 00.
 • Din bokning blir bindande först sedan betalning registrerats på angivet konto.
 • Därefter ges skriftlig information om uthämtning av nycklar och andra praktiska frågor.
 • I lägenhetshyran ingår ej städning, toapapper, sänglinne eller handdukar.

Vad skall jag betala?

Hyran för perioden enligt bokningsbekräftelsen.

Vad händer om flera bokar samtidigt?

Den som först anmäler sig till Sälens Högfjällshotell och betalar inom sju dagar enligt ovan går före den som anmäler sig senare.

Vilka avbokningsregler gäller?

 • Avbokning skall du skriftligen sända till Sälens Högfjällshotell om du har betalt din bokning. Avbokning är giltig först sedan den bekräftats skriftligen av Sälens Högfjällshotell.
 • Avbokningsavgiften är alltid 300 kr som dras från inbetalt belopp.

Tillträde till lägenheten

Lägenhet är disponibel från klockan 15.00 ankomstdagen och lämnas senast klockan 11.00 avresedagen.

Vad har hyresgästen för rättigheter?

 • Lägenhetens storlek, antal sängar och övriga inventarier framgår av separat lägenhets-information. Där redovisas också vilken service som ingår i hyran.
 • Om lägenheten inte kan tillträdas vid överenskommen tidpunkt och du inte erbjuds annan lägenhet av ungefär motsvarande storlek, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Då återbetalas allt vad du har erlagt jämte andra styrkta merkostnader som till följd härav har åsamkats dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten, dock max totalt 5 000 kr.
 • Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att vi sätter ned hyran enligt överenskommelse med Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfonds styrelse.
 • Klagomål under vistelsen skall anmälas omgående, dock senast 7 kalenderdagar efter utgången hyrestid, till i första hand Sälens Högfjällshotell och därefter Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond. Klagomål som inkommer därefter beaktas inte.

Vad har hyresgästen för skyldigheter?

 • Du och ditt sällskap skall väl vårda lägenheten och dess inventarier samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. En bra regel är att vårda personalstiftelsens egendom som din personliga egendom.
 • Du ansvarar för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda lägenheten till något annat än fritidsändamål och du får inte låta fler personer än vad du uppgav vid bokningen övernatta i lägenheten.
 • Du måste städa lägenheten ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Ej utförd städning debiteras med 1 500 kr.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan:

 • Om du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten eller omgivningen.
 • Om du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten eller på området.
 • Om lägenheten används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Force majeure

Du och Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfond är i så fall skyldig att betala tillbaka hyresbeloppet med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

Kontakt & Bokning

Bokning
Sälens Högfjällshotell
info@hogis.se  alt. 0280-87 000

Övriga frågor
Dag Svernlöv, Stiftelsen SAAB/Scania Jubileumsfonds
dag.svernlov@gmail.com alt. 0738-18 47 50